Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

VDB Technologie

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 1. Onder ‘VDB Technologie’ wordt in deze algemene voorwaarden (en elders) de onderneming ‘VDB Technologie’ (KVK: 77974328) onder directe leiding van Laurens van den Berg bedoeld. Deze onderneming draagt ook de handelsnamen ‘VDB Refurbished’, ‘VDB Accessoires’ en ‘VDB Computerhulp’, voor de verschillende diensten die VDB Technologie levert. 
 2. Onder ‘Forza Refurbished’ wordt in deze algemene voorwaarden (en elders) de onderneming ‘Forza Refurbished B.V.’ (KVK: 63330164) bedoeld.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, mits anders vermeld. Bij een transactie tussen een klant en VDB Technologie wordt gebruik gemaakt  van de algemene voorwaarden van VDB Technologie. De voorwaarden van de koper worden van de hand geslagen.
 4. Door een product te kopen, met VDB Technologie samen te werken of een dienst bij hen af te nemen, verklaart de klant deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, te begrijpen en te accepteren.
 5. Enige onduidelijkheden dient de klant zelf tijdig (van tevoren) te melden aan VDB Technologie om eventuele miscommunicatie en teleurstelling na oplevering of hulp te voorkomen.

 Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer er sprake is van toestemming tot levering, koop, of uitvoering van een dienst (hieronder valt ook het samenwerken of ‘in zee gaan met’) bij of aan VDB Technologie.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

 1. VDB Technologie respecteert de privacy van de koper en deelt derhalve geen gegevens van klanten aan derden. Echter, gemaakte foto’s van producten die de klant bij VDB Technologie heeft aangeschaft, mogen na de koop nog steeds gebruikt worden voor o.a. social media doeleinden. Ditzelfde geldt voor foto’s van apparaten tijdens een reparatieproces. Ook dit is i.v.m. marketingdoeleinden.  
 2. VDB Technologie bewaart de gegevens van klanten om zodoende een zo uitgebreid mogelijke verklaring over de transactie te geven aan de fiscus wanneer hierom door hen gevraagd wordt en ook de administratie kloppende kan houden voor wat betreft de geldigheid van een eventuele servicepas. Deze gegevens deelt ze niet met derden. 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

​​

 1. Prijzen op aan de klant verstrekte offertes zijn niet aan verandering onderhevig, maar offertes zijn wel door VDB Technologie te verwerpen wanneer zij dit wenst. 
 2. Wanneer er een product wordt weergegeven als ‘afgeprijsd’, mag VDB Technologie de prijs bedoelen die het product in nieuwstaat gekost heeft na lancering door de fabrikant. Het hoeft hier dus niet de eerdere prijs van het refurbished of tweedehands apparaat te betreffen. Dit geldt ook wanneer er bepaalde onderdelen uit dat product vervangen zijn door niet originele onderdelen.
 3. Wanneer de klant een bestelling met betaling plaatst, en VDB Technologie deze bestelling of hulpvraag niet wenst af te ronden, kan VDB Technologie de overeenkomst tussen beide partijen eindigen middels een terugbetaling. 

Artikel 5 – Afbeeldingen en (vervangings)resultaten

 1. Alle afbeeldingen van de producten, accessoires of andersoortige foto’s van VDB Technologie op iedere reclame uiting, website of platform, dienen slechts ter indicatie. Het uiteindelijk aan de klant geleverde product of dienst kan in zaken als  kleur, verhouding en afmeting in zekere mate van deze afbeeldingen afwijken, wat geen verandering in de overeenkomst teweegbrengt. Dit is vaak het gevolg van de kleur- en vorm-verandering aan welke een product op een productfoto onderhevig kan zijn. De producten op de website van VDB Technologie zijn vaak tweedehands. Aan het feit dat de foto’s op de website gemaakt zijn van nieuwe apparaten en dat ze zodoende af kunnen wijken van de daadwerkelijke staat van het apparaat, kan geen rechten ontleend worden.
 2. Aan de kleurbenamingen van VDB Technologie bij apparaten, zoals ‘Goud’ of ‘Rosé’ kan de klant geen rechten ontlenen, omdat deze indicatief van aard zijn.
 3. VDB Technologie kan bij het zelf refurbishen (let op, het betreft hier dus niet om de apparaten door Forza Refurbished) kiezen of zij bepaalde gebruikte onderdelen bij refurbished apparaten wel of niet vervangt en of dit met originele of after-market onderdelen gedaan wordt.

Artikel 6 – Levering

 1. Verzending van producten geschiedt op elke mogelijke wijze die VDB Technologie wenst, tenzij anders vermeld.
 2. Bij onjuiste frankering dient voldoende bewijs te worden verschaft alvorens VDB Technologie de klant hoeft te betalen om diens kosten door onjuiste frankering te dekken.
 3. Onverwachte vertragingen binnen VDB Technologie mogen ervoor zorgen dat de bestelling van de klant niet op de vermelde dag geleverd kan worden en hiervoor dient VDB Technologie geen compensatie voor te betalen. 
 4. Voor een fout door een postbezorger of het postbedrijf dat voor verzending verantwoord is, is VDB Technologie niet aansprakelijk.
 5. Bij eventuele schade tijdens het verzendproces is VDB Technologie niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Artikel 7 – Facturatie en omzetbelasting (BTW)

 1. Op reguliere producten geldt het BTW-tarief van 21 procent, tenzij anders vermeld. Bij tweedehands producten (marge goederen) geldt geen 21 procent BTW over de verkoopprijs, maar over de winstmarge. VDB Technologie maakt in dat geval gebruik van de zogeheten marge-regeling en op de facturen van tweedehands producten staat derhalve geen BTW-bedrag en -percentage vermeld. 
 2. Als de klant de hantering van het reguliere 21% percentage wenst voor tweedehands producten, dient hij dit zelf aan te geven voordat de overeenkomst met VDB Technologie wordt gesloten.
 3. Facturen met een verschuldigd of betaald bedrag van 100 euro of minder kunnen versimpeld zijn. Dit mag VDB Technologie doen volgens de regels van de Nederlandse Belastingdienst.

Artikel 8 – Betalingstermijnen

 1. Voor particuliere klanten geldt: de factuurdatum is de datum op welke de factuur naar de klant is verstuurd of aan de klant is overhandigd. Er geldt bij VDB Technologie een betaaltermijn van 14 dagen. Op de uiterste betaaldatum heeft de klant het recht tot 12 uur middernacht te betalen. Bij betaling met contant geld is direct betalen verplicht. Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in staat is te voldoen aan de hierboven genoemde betalingstermijn, krijgt deze 14 dagen extra tijd. Er wordt hiervoor een kosteloze aanmaning gestuurd ter herinnering van het nog openstaande bedrag. Wanneer de klant om welke reden ook niet in staat is om ook die rekening te voldoen, betaalt hij zoals wettelijk is vastgesteld 15 procent incassokosten over de eerste 2500 euro. 
 2. Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euro. Het kan dus zijn dat de klant bij een product van 150 euro meer incassokosten betaalt dan de 15 procent die hierboven genoemd werd. 
 3. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is VDB Technologie gerechtigd een rente van 1 procent per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een hele maand gerekend. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. VDB Technologie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden aan de zijde van haar leveranciers, derden of hulppersonen.
 2. Enige overige schade op het terrein van de onderneming dient zelf door de klant te worden opgelost en hiervoor is VDB Technologie niet aansprakelijk. 
 3. Het gebruik van elektrische apparaten en de accessoires daarvan brengt risico’s met zich mee. Omdat VDB Technologie geen zicht heeft op het gebruik van de klant is VDB Technologie niet verplicht eventuele schade van de klant of anderen, na zowel een reparatie als het verkopen als verhuren van een apparaat, te kunnen vergoeden. 
 4. De Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen VDB Technologie en de klant, tenzij VDB Technologie anders wenst en tenzij, alvorens overleg gepleegd en consensus bereikt te hebben met VDB Technologie, de klant anders wenst.
 5. VDB Technologie is nooit verantwoordelijk voor eventuele misgelopen winsten of betalingen.
 6. Bij nalatigheid van de klant om op VDB Technologie te reageren wanneer zij probeert contact op te nemen met de klant, of bij nalatigheid van de klant om alle gegevens (juist) door te geven, blijft de klant in gebreken en is VDB Technologie niet verplicht de klant zelf te bereiken. Contact is in dit geval dus de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 10 – Servicepas voor Forza Refurbished apparaten van VDB Technologie

​​

 1. De servicepas geeft recht op een jaar lang online support. De klant dient bij gebruikmaking van deze support VDB Technologie te contacteren via de daarvoor bestemde kanalen zoals aangegeven op de website www.vdb-refurbished.nl. Als VDB Technologie op enige manier versperd wordt door omstandigheden en daarom vertraagd reageert, kan de klant daar geen schadevergoeding voor,,
 2. De 24/7 toegang tot de Quicks™ Guides wordt verleend door het toesturen van een toegangscode na aanschaf van het apparaat. 
 3. De twee jaar garantie die de klant krijgt op een Forza Refurbished apparaat loopt vanaf de aankoopdatum van het toestel door VDB Technologie. Forza Refurbished heeft over de garantie en garantievoorwaarden een eigen pagina gemaakt. Deze is te vinden via deze link: https://www.forza-refurbished.nl/garantie-forza-refurbished/
 4. De FORZA klantenservice waarop de klant recht heeft na aankoop van een toestel, is te bereiken via https://www.forza-refurbished.nl/contact/. Wanneer dit de klant niet lukt, is hij uiteraard altijd in de positie VDB Technologie hierop te attenderen zodat zij kunnen kijken wat ze voor de klant kunnen betekenen.

Artikel 11 – Reparatie (let op: deze dienst verstrekken wij eigenlijk niet meer vanuit VDB Technologie, maar wanneer we toch een reparatie uitvoeren, gelden deze voorwaarden)

 1. Bij het uitvoeren van een reparatie is het apparaat in bezit van VDB Technologie. Deze blijft dat tot het apparaat weer teruggegeven wordt aan de klant. Het apparaat is nooit langer dan 14 dagen aaneengesloten bij VDB Technologie in bezit. Die termijn is louter te verlengen wanneer beide partijen akkoord gaan met die langere termijn. Zo niet, moet de klant het apparaat ophalen. Meestal zal het apparaat echter dezelfde dag klaar zijn. De reparatie mag langer duren waardoor de afgesproken tijd van oplevering aan de klant niet zal worden gehaald.
 2. Bij het laten uitvoeren van een reparatie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Voor eventuele reparatieschade, bijvoorbeeld bij de plek van openen, is VDB Technologie niet verantwoordelijk, omdat het apparaat nog werkt en VDB Technologie vooraf niet kunnen vaststellen hoe goed het apparaat dicht zit. Dit is namelijk vaak afhankelijk van wie het als laatste geopend heeft ( Apple Inc. maakt haar apparaten met machines sinds de iPhone 6s (deels) waterdicht door een plakrand te plakken tussen het scherm en de rest van het apparaat. Na reparatie wordt deze rand met de hand geplaatst. Een eerder gerepareerd apparaat is zodoende is een stuk makkelijker te openen dan één die nog nooit is opengemaakt.)
 4. Mochten er onderdelen beschadigd of defect raken tijdens de reparatie, zullen deze zonder winstoogmerk en dus tegen kostprijs op kosten van de klant vervangen worden.  Een uitzondering hierop zijn niet te vervangen onderdelen, zoals Face ID (v.a. iPhone X) en Touch ID (v.a. iPhone 5s) De klant heeft in geval van defect het recht te vragen op een eventuele tegemoetkoming van VDB Technologie. Een voorbeeld hiervan kan zijn: recht op een hoeveelheid gratis uren computerhulp of het ontvangen van een gratis product. Tevens is de klant geoorloofd te vragen om gemaakte winsten tijdens de initiële reparatieklus over te boeken/uit te keren aan de klant. VDB Technologie mag dit weigeren. 
 5. Het is mogelijk dat VDB Technologie bij een reparatie de data van de klant moet wissen of er onderdelen die data bevatten, vervangen moeten worden. Het is dus erg belangrijk dat de klant zelf zorgt voor een nodige back-up. Bij iPhones kan dit vaak vrij gemakkelijk d.m.v. iCloud. VDB Technologie is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies (gegevensverlies) tijdens of na reparaties.
 6. Bij het openen van het apparaat is VDB Technologie in veel gevallen genoodzaakt de screen protector te verwijderen. Wanneer VDB Technologie deze op voorraad heeft, zal deze kosteloos opnieuw geplaatst kunnen worden wanneer de klant dit wenst. Dit dient tijdig voor afronding van de reparatie zelfstandig gemeld te worden door de klant.
 7. VDB Technologie heeft het recht de reparatie door derden te laten uitvoeren.
 8. In de meeste gevallen vervallen andere garanties dan die van VDB Technologie bij het repareren door VDB Technologie is geoorloofd zelf te beslissen hoe zij een achteraf optredend reparatie probleem oplost. Zij is derhalve niet verplicht de klant een gratis tweede reparatie aan te bieden wanneer het repareren opnieuw moet plaatsvinden.

Artikel 12 – Computerhulp

 1. De wens van de klant en van VDB Technologie zelf om de computerhulp te geven op locatie van de klant of op locatie van VDB Technologie dient vooraf te worden afgewogen aan de hand van de daaruit voortvloeiende consensus wordt een locatie gekozen. 
 2. Eventueel gegevensverlies, of andere problemen die zich tijdens de computerhulp voordoen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van VDB Technologie.
 3. VDB Technologie mag ten alle tijden beslissen de computerhulp stop te zetten en tot het laatst gemaakte uur te factureren.
 4. VDB Technologie mag kortere tijdseenheden dan één uur factureren als zijnde één uur.
 5.  Er zit geen limiet aan de tijd die VDB Technologie mag besteden aan het oplossen van het probleem. Wel mag de klant zelf het hulptraject stopzetten. Dit kan middels een e-mail naar het hiervoor reeds genoemde e-mailadres of middels het opnemen van contact met het hierboven reeds vernoemde telefoonnummer.
 6. VDB Technologie is gerechtigd gebruik te maken van hulp van derden en is tevens bevoegd kosten te maken voor het oplossen van het door de klant en door VDB Technologie opgemerkte probleem, maar VDB Technologie is wel verplicht de te maken kosten vooraf aan de klant voor te leggen.
 7.  Er worden bij het merendeel van de uren computerhulp geen voorrijkosten en geen vervoerskosten geregeld. Wanneer dit wel het geval is, zal VDB Technologie dit vooraf duidelijk vermelden.
 8. De voorrijkosten van VDB Technologie worden gerekend per gereisd kwartier voor en na de afspraak en worden naar boven (per kwartier) afgerond.

​​

Artikel 13 – Quicks™

 1. Een  bestelling van een e-book is digitaal. De klant ontvangt geen factuur, maar dit is wel mogelijk indien gewenst. Hiervoor dient de klant zelf contact met VDB Technologie op te nemen.
 2. VDB Technologie werkt met externe verkopers. Wanneer de klant een bestelling plaatst na een doorverwijzing van één van de verkopers, ontvangt de verkoper een deel van de verkoopprijs. De verkoper geeft altijd zijn of haar verwijzingen aan VDB Technologie door. Verder wordt de naam van de (potentiële) klant nooit met derden gedeeld.
 3. Wanneer de klant een betaling niet voldoet na verzending van zijn of haar gegevens m.b.v. het formulier op de bestelpagina, is de klant de verkoopprijs alsnog verschuldigd aan VDB Technologie.
 4. Het is streng verboden als klant de PDF-bestanden alsmede de link naar de video-bestanden te delen met anderen. Wanneer de klant dit toch doet, dient hij of zij als boete 100 keer de verkoopprijs van hun bestelling te betalen aan VDB Technologie. Na betaling is verdere verspreiding nog steeds verboden.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid de bestanden te kunnen downloaden, bekijken en bewaren. Wanneer dit niet lukt, bekijkt VDB Technologie binnen twee weken of het mogelijk is het bestand met haar apparatuur te downloaden. Indien dit lukt, is VDB Technologie niet tot verdere actie verplicht, al kan zijn er natuurlijk altijd voor kiezen het bestand op een andere wijze aan de klant te geven.
 6. De titels, ondertitels, beschrijvingen en afbeeldingen die gebruikt worden om de Quicks™ producten te promoten, zijn slechts als indicatie bedoeld en aan de letterlijke betekening van bepaalde zinnen en woorden kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Opvattingen, tips en suggesties (enzovoorts) mogen niet opgevat worden als bindend advies en de klant is zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen.

Akkoord gegaan,

VDB Technologie,

VDB Refurbished,

VDB Computerhulp,

VDB Accessoires,

22 februari 2021

Toevoeging Artikel 14 – VDB Onderhoudsabonnement

 1. Het VDB Onderhoud abonnement mag door VDB Technologie worden stopgezet indien zij dit wenst. Dit kan ook bij een jaarabonnement, waarbij de perioden dat de klant nog recht heeft op ondersteuning in dagen nauwkeurig wordt terugbetaald aan de klant. Hierbij wordt gerekend met de prijs die de klant heeft betaald.
 2. Om een eerlijke ruil tussen tijd en beloning neer te zetten, geeft het VDB Onderhoud abonnement de klant recht op 700 minuten per jaar werk door VDB Technologie. Hiervoor hoeft VDB Technologie echter geen urenregistratie bij te houden.
 3. Als VDB Technologie de klant niet tot op het laatste kan helpen met het oplossen van een probleem, mag zij haar doorverwijzen naar een andere bron, hetzij een website, hetzij een derde partij, waarbij zij niet verantwoordelijk is hiervoor de kosten te dragen.
 4. VDB Technologie hoeft niet direct in te gaan op het zoeken van contact door een klant, maar zal haar best doen de klant op het eerstvolgende moment waarop mogelijk te woord te staan, uitleg te geven of te helpen.

Akkoord gegaan,

VDB Technologie

8 juni 2021